ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> དྲ་ཐོག་ཚོང་རྫས། >> 121
   ཚོགས་མི་ཐོ་འཇུག
རྩིས་ཐེམ:
གསང་ཨང:
Cookie:
  ཚོགས་མིས་གསང་ཨང་རྙེད་པ།
འདིར་ཐོ་བཀོད་དེ་ཆ་འཕྲིན་ལ་ལྟོས།
   ཉོས་འཕྲིན།
ཉོ་འཁོར་དུ་ཚོང་རྫས0ཡོད།

བསྡོམས་པའི:0.00 སྒོར

ཉོ་འཁོར།>>>  ཉོ་བྱང་།>>>
   བཙོང་རིམ།
·འོད་སྡེར།15 
·《གྷ་རིམ་གྱི་བྱིས..23 

  ཚོང་རྫས་ལ་བལྟ་བ།
སྒེའུ་ཁང་གསར་པ་ལས་པར་རིས་ལ་ལྟ་བ། 
ཐོན་དུས:2010/1/25 13:27:56
ཉོས་གྲངས:2
ཚོང་རྫས་མིང:འོད་སྡེར།
ཁ་པར:08912425411
གྲངས་ཀ:23
རྩིས་གཞི:
ཚོང་རའི་རིན་གོང:20.00 སྒོར
ཚོགས་མའི་རིན་གོང:19.00 སྒོར
VIP རིན་གོང:15.00 སྒོར
ཚོང་རྫས་ཀྱི་སྐར་རིམ:★★★ཚོང་རྫས་སྣོན་པ:admin  
≡ ཚོང་རྫས་ངོ་སྤྲོད། ≡
230
·ཉོ་ཐབས:ཁ་པར...

འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།7.81MS