ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> རྩོམ་ཡིག་ལྟེ་གནས། >> ངག་རིག་འདོད་འཇོ། >> རིག་རྩེད།
 རྩོམ་ཡིག་ཀློག་པ།

ཐོལ་བྱུང་སེམས་ཀྱི་རླུང་བུ།

  རྩོམ་པ་པོ:སོག་མདའ།ཡོང་ཁུངས:ངེད་དྲ་བ།གཟིགས་གྲངས:2514ཡིག་གཟུགས:ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མདོག
 ཀློག་དབང་།:འགྲུལ་པའི་ཐོབ་ཐང་།ཚོགས་མའི་གྲོན་དངུལ:0ཞུགས་དུས:2015/2/26 14:03:29ཚོགས་ཡར་སྤྲོད:admin

ཐོལ་བྱུང་སེམས་ཀྱི་རླུང་བུ།


སོག་མདའ།


ཨ་རག་བཙན་པོ་ཁ་ལ་མ་རེག་དེང་སང་ཅུང་ཙམ་ལྷོད་ཁི་འདུག །

ཐ་མག་ནག་པོའི་དྲི་མ་མ་བསྣམས་དེང་སང་་ཅུང་ཙམ་འདར་ཁི་འདུག །

འགྲོགས་བཟང་བུ་མོས་རྒྱང་ནས་གཡུགས་པས་དེང་སང་ཅུང་ཙམ་སྨྲེང་གི་འདུག །

སྐ་འཕྲིན་གློག་གི་སྒོ་མོ་བརྒྱབ་པས་དེང་སང་ཅུང་ཙམ་ཁོམ་ཁི་འདུག །

 

ཁྱིམ་གྱི་ཆུང་མའི་ཤ་དྲོད་མ་རེག་དོ་དགོང་ཅུང་ཙམ་ལང་ཀྱིན་འདུག།

གཅེས་འི་བུ་ལོ་ཡིག་རྒྱུགས་མ་འཕྲོད་དེ་རིང་ཅུང་ཙམ་སྐྱོ་བཞིན་འདུག །

འགྲམ་གྱི་ཁྱིམ་མཚེས་མཁའ་ཁ་རྒོད་པས་དེ་རིང་ཅུང་ཙམ་ཁྲོ་བཞིན་འདུག །

གྲོགས་ཀྱི་དྭངས་མ་ཡང་ཡང་བསླུས་པས་དེ་རིང་ངོ་མའི་ཉོབ་ཀྱིན་འདུག །

ཡ་གའི་དཔོན་གྱི་གོ་ས་་རྙེད་པས་དེང་སང་ཀུན་གྱིས་བཀུར་གྱི་འདུག །

དགོས་འདོད་ནོར་གྱིས་འབུལ་བ་མང་པས་དེང་སང་ཕྱུགས་བདག་ཆགས་ཀྱི་འདུག །

ཟུར་བསྟེན་མཛའ་མོ་གང་དགོས་ལོན་པས་དེང་སང་གསར་རུ་འབགྱིན་འདུག །

རླུང་རྟ་རི་གསུམ་རྩེ་ནས་འཕུར་བས་དེང་སང་ཨ་ཕོ་སྐྱིད་ཀྱིན་འདུག །

 

ཨེ་ཛི་ན་ཚའི་ཀུན་ནས་གཙེས་པས་དེང་སང་ངོ་མའི་གྱིན་འདུག །

རྒྱལ་ཁྲིམས་གསེར་གྱི་གཉའ་ཤིང་ལྕི་བས་དེང་སང་ངོ་མའི་ཕམ་གིན་འདུག །

དོན་མེད་མི་དགོས་་རྒྱུ་འབྲས་སྣོག་པས་དེང་སང་ངོ་མའི་འགྱོད་ཀྱིན་འདུག །

ནག་དོང་ཁྲིམས་ཀྱི་བཙན་བཀའི་འོག་ནས་དེང་སང་ངོ་མའི་མྱོང་གིན་འདུག །

 

དབྱངས་གསལ་གསེར་གྱི་ཀ་ཁ་བོར་བས་དེང་སང་མི་རིགས་འགྱུར་གིན་འདུག །

ཕ་སྐད་དངུལ་གྱི་ཕྲ་རྒྱན་འཐོར་བས་དེང་སང་སྦྲགས་སྐད་བཤད་ཀྱིན་འདུག །

རང་ཚུགས་གོར་མོ་བྲག་རི་གས་པས་དེང་སང་གཞན་མི་ལོག་གི་འདུག །

གཞན་སེམས་སྙི་མོ་སེམས་པ་དཀྲུགས་པས་དེང་སང་སྨྱོ་ནད་བྱུང་གིན་འདུག །

 

ཕ་ས་སྣུམ་པོ་རྒྱང་ནས་བསྐྱུར་བས་དེང་སང་ལོ་མང་འགོར་གིན་འདུག །

སྐྲ་ལོ་ལན་བུ་དཀར་ཐིག་ལྷུང་བས་དེང་སང་ངོ་མའི་རྒས་གིན་འདུག །

རིང་ནས་གྱེས་པས་ཕ་ཡུལ་བསམ་ན་དེང་སང་ཧ་ཅང་དྲན་གྱིན་འདུག །

འདུ་བྲལ་སྒྱུ་མའི་རང་མདངས་བསམ་ན་དེང་སང་ཅུང་ཙམ་ཕན་གྱིན་འདུག །

 

གསེར་གྱི་ཉི་མ་གཞན་ཡུལ་བཞུགས་རུང་དེང་སང་འགྲོ་དོན་རྒྱས་ཀྱིན་འདུག །

དཔོན་པོ་བཟང་པོ་མི་ཡུལ་འཚོ་རུང་དེང་སང་འབངས་ཀྱིས་བཀུར་གིན་འདུག །

བླ་སློབ་དཔོན་འབངས་རང་སར་གྱེས་རུང་དེང་སང་དམ་ཚིག་གཙང་གིན་འདུག །

ཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས་ཉི་མ་སེར་པོ་དེང་སང་རྒྱུ་རྐྱེན་འཛོམས་ཀྱིན་འདུག །།

                                                                   ༢༠༡༥་༢་༡༠་ཉིན་རང་ཤག་ནས་བྲིས།།

·རྩོམ་ཡིག་གོང་མ:ཁྱེད་དྲན་པའི་ངང་ཚུལ།
·རྩོམ་ཡིག་འོག་མ:རྩ་བ་དང་ཡལ་གའི་བཤད་པ། །
འདྲ་ཕབ། 】 【 པར་འདེབས།
 འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག
·འགོ་ཁྲིད་དང་དཔོན་པོ་མ་ནོར་ཅིག 2016/9/30 16:16:26
·ཀུན་མཁྱེན་ཇོ་ནང་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ། 2016/9/30 16:11:32
·སྐད་ཡིག་དང་ནང་ཆོས་གཅིག་ཏུ་འཁྲུལ་མི་ཉན། 2016/3/7 18:08:42
·རླབས་ཆེན་གྱི་བཞུད་ལམ། 2016/3/7 18:03:51
·སྙིང་གཏམ་བཅོ་ལྔ་པ། 2016/3/7 17:51:57
གསལ་བསྒྲགས།:དོ་དམ་པའི་དགོངས་འཁྲོལ་མེད་ཚེ། གང་འདོད་ལྟར་བསྐྱར་བཤུ་རྒྱག་པའམ་བརྒྱུད་འགོད་སོགས་བྱེད་མི་རུང་། གལ་སྲིད་དྲ་ངོས་སུ་ནོར་སྐྱོན་ཡོད་ན་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་འབྲེལ་གཏུགས་གནང་རོགས། ང་ཚོས་མྱུར་དུ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ངེས།
 འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:Liam
Have you got any ? http://pron.in.net/ pron video  "Our series reflects the evolution of American culture," said Kantor, "and I think minorities and women were marginalized throughout much of the 20th century. Comic books reflect that marginalization."
发表时间:2019/9/17 21:35:34 [来自: 5.188.211.26]

 评论者:Graham
Withdraw cash http://beeg-hd.in.net/ beeg x  â€œIt’s a good compromise for what the drivers and the front row have to manage,” Johnson said. â€œI’m glad that it’s in place. I hate that it took so long, but I think it’s a good change.”
发表时间:2019/9/17 20:18:57 [来自: 5.188.211.24]

 评论者:Trinidad
Enter your PIN http://tnaflix.in.net/ tnaflix  With a punchy 1215cc triple-cylinder engine, supple long-travel suspension, great touring ergonomics and big panniers, you can see why it’s called the “Triumph to take on the world”.
发表时间:2019/9/17 19:56:03 [来自: 5.188.211.14]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 236 འདུག,མིག་སྔར་རྩོམ་ཡིག་གསར་པ 3 འདུག    [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།23.44MS