ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> རྩོམ་ཡིག་ལྟེ་གནས། >> ཚངས་དབྱངས་གླུ་ཁང >> དམངས་གཞས་དམངས་གླུ།
 རྩོམ་ཡིག་ཀློག་པ།

རས་ཆུང་ང་ནི་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ།

  རྩོམ་པ་པོ:པདྨ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བསྡུས།ཡོང་ཁུངས:ངེད་དྲ་བ།གཟིགས་གྲངས:2144ཡིག་གཟུགས:ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མདོག
 ཀློག་དབང་།:འགྲུལ་པའི་ཐོབ་ཐང་།ཚོགས་མའི་གྲོན་དངུལ:0ཞུགས་དུས:2011/6/5 19:21:45ཚོགས་ཡར་སྤྲོད:admin
              རས་ཆུང་ང་ནི་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ
 
                        ཁམས་གཞས་ཀྱི་གཞས་ཚིག

༄༅། །སྟར་ག་ཁམ་བུ་ཀུ་ཤུ་གསུམ་ལ་དགའ་དགའ། །རས་ཆུང་ང་ནི་རྒྱ་ཤོད་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ །

དར་དང་གོས་ཆེན་འབུ་རས་གསུམ་ལ་དགའ་དགའ། །རས་ཆུང་ང་ནི་རྒྱ་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ །

ཕྲུག་དང་ཕྱུ་པ་པང་གདན་གསུམ་ལ་དགའ་དགའ། །རས་ཆུང་ང་ནི་ལྷ་སའི་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ །

དཀར་དང་འོ་མ་ཆང་རག་གསུམ་ལ་དགའ་དགའ། །རས་ཆུང་ང་ནི་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ །

 

·རྩོམ་ཡིག་གོང་མ:ཨ་མཚར་མཚར་དགུའི་བརྒྱད་པ།
·རྩོམ་ཡིག་འོག་མ:དྲིན་ཕ་མ་སྐུ་ཁམས་ཨེ་བདེ་བལྟ།
འདྲ་ཕབ། 】 【 པར་འདེབས།
 འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག
འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་མི་འདུག
གསལ་བསྒྲགས།:དོ་དམ་པའི་དགོངས་འཁྲོལ་མེད་ཚེ། གང་འདོད་ལྟར་བསྐྱར་བཤུ་རྒྱག་པའམ་བརྒྱུད་འགོད་སོགས་བྱེད་མི་རུང་། གལ་སྲིད་དྲ་ངོས་སུ་ནོར་སྐྱོན་ཡོད་ན་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་འབྲེལ་གཏུགས་གནང་རོགས། ང་ཚོས་མྱུར་དུ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ངེས།
 འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:m.bj-arts.com
�ۻ���https://m.bj-arts.com
��˿������https://www.hxxx.net
ȯ֮��https://www.daxiangjiao1234.com
发表时间:2018/11/24 5:58:30 [来自: 112.5.248.152]

 评论者:a6TVn6te
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/8.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/9.html
https://www.bj-arts.com/article/index.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/10.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/11.html
发表时间:2018/11/15 18:08:10 [来自: 112.5.248.229]

 评论者:izyaXyHG
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/3.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/4.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/5.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/6.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/7.html
发表时间:2018/11/13 7:37:25 [来自: 112.5.248.229]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 38 འདུག,མིག་སྔར་རྩོམ་ཡིག་གསར་པ 3 འདུག    [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།23.44MS