ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> རྩོམ་ཡིག་ལྟེ་གནས། >> ཚངས་དབྱངས་གླུ་ཁང >> དམངས་གཞས་དམངས་གླུ།
 རྩོམ་ཡིག་ཀློག་པ།

དྲིན་ཕ་མ་སྐུ་ཁམས་ཨེ་བདེ་བལྟ།

  རྩོམ་པ་པོ:པདྨ་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་བསྡུས།ཡོང་ཁུངས:ངེད་དྲ་བ།གཟིགས་གྲངས:2217ཡིག་གཟུགས:ཡིག་གཟུགས་ཀྱི་མདོག
 ཀློག་དབང་།:འགྲུལ་པའི་ཐོབ་ཐང་།ཚོགས་མའི་གྲོན་དངུལ:0ཞུགས་དུས:2011/6/5 19:33:19ཚོགས་ཡར་སྤྲོད:admin
                    དྲིན་ཕ་མ་སྐུ་ཁམས་ཨེ་བདེ་བལྟ།
 
                       ཁམས་གཞས་ཀྱི་གཞས་ཚིག

༄༅། །ཡར་ལྡིང་སེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལ་ལྡིང་། །དགུང་ཨ་སྔོན་སྐུ་ཁམས་ཨ་བདེ་བལྟ། །

དགུང་ཨ་སྔོན་སྐུ་ཁམས་བདེ་འདུག་བསམ། །ང་ལོ་ཆུང་དགའ་ཞིང་སྐྱིད་ཅིང་ལོག །

མར་བབས་སེ་རྒྱ་ལྕང་རྩེ་ལ་བབས། །ཤིང་རྒྱ་ལྕང་སྐུ་ཁམས་ཨ་བདེ་བལྟ། །

ཤིང་རྒྱ་ལྕང་སྐུ་ཁམས་བདེ་འདུག་བསམ། །ང་ལོ་ཆུང་དགའ་ཞིང་སྐྱིད་ཅིང་ལོག །

ཕར་ལྡིང་སེ་རྒྱ་གྲོང་དཀྱིལ་ལ་ལྡིང་། །དྲིན་ཕ་མ་སྐུ་ཁམས་ཨ་བདེ་བལྟ། །

དྲིན་ཕ་མ་སྐུ་ཁམས་བདེ་འདུག་བསམ། །ང་ལོ་ཆུང་དགའ་ཞིང་སྐྱིད་ཅིང་ལོག །

 

·རྩོམ་ཡིག་གོང་མ:རས་ཆུང་ང་ནི་རང་ཡུལ་ཕྱོགས་ལ་ལོག་འགྲོ།
·རྩོམ་ཡིག་འོག་མ:སྟོན་པ་སངས་རྒྱས།
འདྲ་ཕབ། 】 【 པར་འདེབས།
 འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག
འབྲེལ་ཡོད་རྩོམ་ཡིག་མི་འདུག
གསལ་བསྒྲགས།:དོ་དམ་པའི་དགོངས་འཁྲོལ་མེད་ཚེ། གང་འདོད་ལྟར་བསྐྱར་བཤུ་རྒྱག་པའམ་བརྒྱུད་འགོད་སོགས་བྱེད་མི་རུང་། གལ་སྲིད་དྲ་ངོས་སུ་ནོར་སྐྱོན་ཡོད་ན་སྐུ་ཉིད་ཀྱིས་འབྲེལ་གཏུགས་གནང་རོགས། ང་ཚོས་མྱུར་དུ་བཟོ་བཅོས་རྒྱག་ངེས།
 འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:uFTTnEa0
<a href="https://www.bj-arts.com/">�ۻ���</a>
<a href="https://www.hxxx.net/">��˿������</a>
<a href="https://www.xinhushi.com/">�����ع�</a>
<a href="https://www.job114.net.cn/">����������</a>
<a href="https://www.qqhru.net/">����������</a>
发表时间:2018/12/6 19:45:46 [来自: 112.5.248.254]

 评论者:m.bj-arts.com
�ۻ���https://m.bj-arts.com
��˿������https://www.hxxx.net
ȯ֮��https://www.daxiangjiao1234.com
发表时间:2018/11/24 1:06:01 [来自: 112.5.248.152]

 评论者:9GrMysGs
https://www.hxxx.net/
https://www.qqhru.net/
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/12.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/13.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/14.html
https://www.xinhushi.com/
https://www.fs118.com/
发表时间:2018/11/17 13:35:06 [来自: 112.5.248.229]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 38 འདུག,མིག་སྔར་རྩོམ་ཡིག་གསར་པ 3 འདུག    [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།25.39MS