ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ: ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས >> གསར་འགྱུར། >> འཕྲུལ་གྱི་རྒྱང་ཤེལ། >> སྒྲ་སྒྱུར
  གསར་འགྱུར་ཀློག་པ།

བྱ་གཞུང་དབྱངས་བྷའི་རྩོམ་རིག་ཡིག་སྒྱུར་སྐོར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ཕྲན་བུ།

[རྩོམ་པ་པོ:བྱ་གཞུང་དབྱངས་བྷ།  ཡོང་ཁུངས:ངེད་་དྲ་བ།  དུས་ཚོད:2011/4/21 20:26:31  བཀླགས་ཐེངས:1758][ཡིག་གཟུགས:ཡིག་གཟུགས་མདོག]
རྩོམ་རིག་ཡིག་སྒྱུར་སྐོར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ཕྲན་བུ།
 
                                                             བྱ་གཞུང་དབྱངས་བྷ།
 
    རྩོམ་རིག་གི་མི་ཕྱེད་དད་འདུན་དང་ན་ཟུག་ལ་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། རྩོམ་རིག་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་སྤྲོ་ཤུགས་ཀྱང་ཆེ་ནས་ཆེ་རུ་འཕེལ་གྱིན་དུ་གདའ། ཡིག་སྒྱུར་ནི་ཡུར་བ་ཞིག་སྟེ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕུན་ཚོགས་ནོམ་དུ་དྲངས་ཏེ་སོ་སོའི་འཚོ་བཅུད་ཀྱིས་ཉེན་པའི་དོན་ལྔ་སྣོད་དྲུག་ལ་ཟུངས་བསྐྱེད་ཐུབ། ཡིག་སྒྱུར་ནི་མེ་ལོང་ཞིག་སྟེ། གཞན་གྱི་དར་རྒུད་ཐོབ་ཤོར་ལས་རང་ཉིད་ཀྱི་ངོ་གདོང་རྣལ་མ་དེ་གསལ་རྗེན་དུ་མཐོང་ཐུབ། རྩོམ་རིག་ཡིག་སྒྱུར་གྱི་གནད་འགག་ནི་མ་རྩོམ་གྱི་འབྲུ་དང་ཚིག་གི་གཏིང་རིམ་དུ་བསྐུངས་པའི་རྩོམ་པ་པོའི་དུངས་ཚོར་གྱི་སྒྲ་དབྱངས་དེ་མདོག་དང་བྲོ་བ་མ་འགྱུར་བར་བསྒྱུར་ཕབ་བྱ་བ་དེ་ཡིན་པར་སེམས་ཀྱི་ཡོད།
    གཞན་ཞུ་བར་འདོད་པ་ཞིག་ནི། བོད་ཀྱི་མ་ལག་འཐུས་ཚང་བའི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་དབང་གིས། གནའ་ནས་ད་བར་དུ་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་ལ་ཡུལ་སྐད་ཀྱི་ཧེ་བག་ལས་ཡིག་སྐད་ལ་དབྱེ་ཁྱད་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་བྱུང་མྱོང་མེད། འགའ་ཞིག་གིས། དེང་གི་འགྱུར་ཡིག་ལ་དབུས་གཙང་སྐད་དང་ཨ་མདོའི་སྐད། ཁམས་སྐད་ཅེས་འགྱུར་ཡིག་དག་མིན་དེ་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་སྒྲིག་སྲོལ་ལ་གཞི་བཅོལ་ནས་ཤན་འབྱེད་པ་མ་གཏོགས་ཆོལ་ཁའི་ཕྱོགས་ཞེན་གྱིས་ག་ལ་ཡོངདབྱེ་བ་འབྱེད་པ་ནི་རང་མཆོག་གཞན་དམན་གྱི་བསམ་སྦྱོར་ཡ་མ་བརླ་ཞིག་ལ་རྐྱེན་བྱས་པའམ་ཀུན་སློང་དང་དམིགས་ཡུལ་གཞན་དག་གིས་ཡིན་ནམ་ཅི་ཆ་ཞེས་པ་དེའོ།།
                                                                   ༢༠༡༠  ༡༢  ༡༠ཉིན་ལྷ་སར།
 
༼གསལ་བཤད།  དྲན་འཆར་ཐུང་ངུ་འདི་ནིམི་རིགས་རྩོམ་རིགབོད་འགྱུར་མའི་རྩོམ་སྒྲིག་པས་རྩོམ་རིག་ཡིག་སྒྱུར་སྐོར་གྱི་ལྟ་ཚུལ་ཡིག་འབྲུ་བརྒྱ་ཕྲག་ཡས་མས་ཞིག་དགོས་ཞེས་བསྐུལ་བ་ལྟར་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན་ཡང་། ཆ་རྐྱེན་གཞན་ཞིག་སྟེ་ཁོ་བོའི་འདྲ་པར་ཁ་ཤས་ལྟ་ཚུལ་ཕྲན་བུ་འདི་དང་མཉམ་དུ་དེབ་ཏུ་འགོད་དགོས་ཞེས་པར་མོས་མཐུན་མ་བྱས་པས་ལྟ་ཚུལ་ཕྲན་བུ་འདིར་ཡང་འགོད་སའི་ས་ཆ་མེད་པར་གྱུར་སོང་། བྲིས་ཚར་བའི་ལྟ་ཚུལ་ཡིག་འབྲུ་བརྒྱ་ཙམ་པོ་འདི་ཡང་དབྱུགས་ན་ཕངས་པ་ལ་བསམས་ཏེ་འདིར་བཀོད་པའོ།།༽
·གསར་འགྱུར་གོང་མ:གླུ་བ་བཀྲ་ཤིས་ཉི་མར་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་པ།
·གསར་འགྱུར་འོག་མ:དེ་རིང་ནི་ས་ཡི་གོ་ལའི་ཉིན་མོ་ཡིན།
འདྲ་ཕབ། 】 【 པར་འདེབས།
  འབྲེལ་ཡོད་གསར་འགྱུར།
·སྒྲ་སྦྱོར་བམ་པོ་གཉིས་པ་བཞུགས་སོ།། 2015/7/29 14:04:40
·བྱ་ལེན་མའི་ཟློས་གར༽བོད་འགྱུར་མའི་སྐོར་གྱི་སྐད་ཆ་འགའ། 2011/7/14 8:28:23
·རྒྱ་བོད་ཡིག་སྒྱུར་ཁྲོད་ཚིག་གི་སྒྱུར་ཐབས་སྐོར་གླེང་བ། 2010/1/6 22:24:23
·ལོ་ཆེན་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་གྱི་ཡིག་བསྒྱུར་དགོངས་པའི་སྐོར། 2009/12/28 22:20:03
·སྒྲ་སྦྱོར་བམ་གཉིས། 2009/12/20 15:35:43
ཆེད་ཞུ།:དྲ་ཚིགས་འདིའི་ནང་གི་རྒྱུ་ཆ་ཚང་མ་ནི་ངེད་ཀུང་ཟིས་འཚོལ་བསྡུ་དང་ལེགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཡིན་པས། ངེད་ཀུང་ཟིས་དགོངས་འཁྲོལ་མེད་ཚེ་གང་དུ་པར་བཤུས་བརྒྱབ་མི་ཆོག གལ་སྲིད་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་ཁེ་ཕན་ལ་གནག་པའི་ཆ་ཡོད་ཚེ། ཁྱེད་ཀྱིསའབྲེལ་གཏུགས་གནང་རོགས།
  འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད།
 评论者:uFTTnEa0
<a href="https://www.bj-arts.com/">�ۻ���</a>
<a href="https://www.hxxx.net/">��˿������</a>
<a href="https://www.xinhushi.com/">�����ع�</a>
<a href="https://www.job114.net.cn/">����������</a>
<a href="https://www.qqhru.net/">����������</a>
发表时间:2018/12/6 20:08:01 [来自: 112.5.248.254]

 评论者:m.bj-arts.com
�ۻ���https://m.bj-arts.com
��˿������https://www.hxxx.net
ȯ֮��https://www.daxiangjiao1234.com
发表时间:2018/11/24 1:31:06 [来自: 112.5.248.152]

 评论者:a6TVn6te
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/8.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/9.html
https://www.bj-arts.com/article/index.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/10.html
https://www.bj-arts.com/index/cate/cid/11.html
发表时间:2018/11/15 11:14:33 [来自: 112.5.248.229]

འབྲེལ་ཡོད་དཔྱད་བརྗོད 42 ཡོད། མིག་སྔར་གསར་འགྱུར当前显示最新的 3 འདུག   [དཔྱད་བརྗོད་མང་པོར་བལྟ་བ།] [དཔྱད་བརྗོད་སྤེལ་བ།]  
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ། | ཐོ་འགོད་གསལ་བཤད། | མཛའ་འབྲེལ། | འགྲུལ་པའི་ཆེམས།
པར་དབང་། Copyright © 2007-2008 ཚངས་དབྱངས་དྲ་ཚིགས All Rights Reserved.
བོདICPཨང་།    ལག་བསྟར་དུས་ཚོད།23.44MS